อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 236 คน
เมื่อวาน 288 คน
เดือนนี้ 4,678 คน
ปีนี้ 66,716 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลอง ร.6 (ขวาประดู่) ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4,3,2 และ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,961,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบคลอง ร.6 (ขวาประดู่) ฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 4,3,2 และ 1 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 ก.พ. 2557 เป็นเงิน 1,968,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรัง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1397122288.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1397122288.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601