อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 433 คน
เมื่อวาน 504 คน
เดือนนี้ 13,111 คน
ปีนี้ 13,111 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ โครงการงานมหัศจรรย์ลอยกระทงราชบุรี ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ประจำปี 2556
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษาและวัฒนธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,640,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เชิญชวน ป้ายคำขวัญ ป้ายต้อนรับ ค่าตกแต่งสถานที่ ไฟฟ้า เครื่องเสียง วัสดุอุปกรณ์ เอกสาร หนังสือ แผ่นพับ สื่อโฆษณาทางภาพ เสียง หรือจัดกิจกรรม เช่น การปฏิบัติธรรม การฝึกสมาธิ การไหว้พระตามวัดสำคัญต่างๆ การแข่งขันเรือยาว การจัดงานประเพณีลอยกระทง ฯลฯ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เป็นเงิน 2,640,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ขอบเขตของการจัดงาน
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1381141213.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายสุพรชัย จิตตุรงค์อาภรณ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
  2. นายสุทิน ปัญญาโพธาสกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ  
  3. นางสุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601