อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 71 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 734 คน
ปีนี้ 31,122 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,931,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตประปา หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 2 บ่อ ฃพร้อมขยายเขตประปา
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เม.ย. 2557 เป็นเงิน 1,930,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสรา้งระบบประปา
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1402652462.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1402652462.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายวัชรดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8วช  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601