อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 53 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 716 คน
ปีนี้ 31,104 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองท่าผา - บางแก้ว หมู่ที่ 20 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,033,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามคลองท่าผา - บางแก้ว หมู่ที่ 20 ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 6 พ.ค. 2557 เป็นเงิน 1,095,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานก่อสร้างสะพาน
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1402652746.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1402652746.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601