อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 210 คน
เมื่อวาน 313 คน
เดือนนี้ 2,496 คน
ปีนี้ 32,884 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลอง ระบายน้ำห้วยด้วน - เนินม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อเขตตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (หมายเหตุโครงการดังกล่าวได้ทำการจัดซื้อซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวระบบไม่สามารถใช้งานได้)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,900,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลอง ระบายน้ำห้วยด้วน - เนินม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม เชื่อมต่อเขตตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี สภาพเดิมปากคลองกว้าง 7.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ยาว 4,500.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ธ.ค. 2556 เป็นเงิน 1,900,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานขุดลอกคลอง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1403681094.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1403681094.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601