อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 223 คน
เมื่อวาน 288 คน
เดือนนี้ 4,665 คน
ปีนี้ 66,703 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วย วังปลาสะเด็ด หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,970,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป สภาพเดิมปากคลองกว้าง 6.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง 12.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาว 3,000 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นเงิน 1,970,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ขุดลอกลำห้วย วังปลาสะเด็ด หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 14 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_83_1408532308.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_83_1408532308.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายประมวล กลิ่นชะนะ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7ว  
  3. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601