อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 137 คน
เมื่อวาน 202 คน
เดือนนี้ 1,559 คน
ปีนี้ 56,925 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณ บ้านนายพร–คลองธรรมชาติ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,149,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บริเวณ บ้านนายพร–คลองธรรมชาติ ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 870.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ก.ค. 2557 เป็นเงิน 3,117,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานว่างท่อคอนกรีต
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1408612489.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1408612489.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายวัชรดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 8วช  
  2. นายปริญา เล็กจุฬา ตำแหน่ง นายช่างโยธา 5  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601