อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 165 คน
เมื่อวาน 271 คน
เดือนนี้ 6,373 คน
ปีนี้ 94,900 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 5,3 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 คลอง และค่าขุดลอกคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,876,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 5,3 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จำนวน 3 คลอง และค่าขุดลอกคลองห้วยกรวด หมู่ที่ 2,3,5 ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เป็นเงิน 3,778,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานขุดลอกคลอง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1419496737.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1419496737.pdf ดาวน์โหลด
3.procurement-pdf03_79_1419496737.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธานินทร์ ภู่มาลี ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  2. นายสัญญา อินทสันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601