อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 2,348 คน
เมื่อวาน 315 คน
เดือนนี้ 8,871 คน
ปีนี้ 97,398 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายเลียบคลองชลประทาน ช่วงสามแยกบ้านผู้ใหญ่ก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฆ้อง-สี่แยกบ้านสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,326,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Over Lay) สายเลียบคลองชลประทาน ช่วงสามแยกบ้านผู้ใหญ่ก่า หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฆ้อง-สี่แยกบ้านสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ธ.ค. 2557 เป็นเงิน 2,302,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1419497081.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1419497081.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายประมวล กลิ่นชนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  2. นายพีระเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 7ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601