อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 152 คน
เมื่อวาน 168 คน
เดือนนี้ 1,372 คน
ปีนี้ 56,738 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองแควอ้อม หมูที่ 5-6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำหนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,999,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เป็นเงิน 2,022,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองแควอ้อม หมูที่ 5-6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 2,4,5,6,7,8,9 ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_53_1432284892.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_53_1432284892.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
  2. นายประมวล กลิ่นชะนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว  
  3. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601