อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 21 คน
เมื่อวาน 111 คน
เดือนนี้ 800 คน
ปีนี้ 56,166 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่ว
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,500,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงขยาย ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี จำนวน 2 ช่ว
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 พ.ค. 2558 เป็นเงิน 2,452,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1433763572.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1433763572.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธรณิศ นกะพันธ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 7ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601