อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 154 คน
เมื่อวาน 168 คน
เดือนนี้ 1,374 คน
ปีนี้ 56,740 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองระบายน้ำบ่อยืม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4. ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,981,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ลอกคลองระบายน้ำบ่อยืม หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4. ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี สภาพเดิมปากคลองกว้าง 6.00 เมตร ลึก 0.08 เมตร ความยาว 4,600 เมตร ขุดลอกใหม่ปากคลองกว้าง 10.00 เมตร ลึก 2.50 เมตร ความยาว 4,600 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พ.ย. 2556 เป็นเงิน 1,981,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานขุดลอกคลอง
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_70_1387190155.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_70_1387190155.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601