อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 37 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,869 คน
ปีนี้ 29,061 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,026,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างโรงเรือนผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร จำนวน 1 หลัง อาคารโรงเก็บวัสดุพร้อมห้องน้ำ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร จำนวน 1 หลัง และลานตากปุ๋ยขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 698.00 ตารางเมตร จำนวน 1 ลาน รายละเอียดตามแบบ อบจ.ราชบุรีกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เป็นเงิน 2,028,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1501039679.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1501039679.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายภานุวัฒน์ สุขภูตานันท์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
  2. นายปริญญา เล็กจุฬา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  3. นางสาวนิรดา แตงร่มใบ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฎิบัติงาน  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601