อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 445 คน
เมื่อวาน 352 คน
เดือนนี้ 3,805 คน
ปีนี้ 61,554 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขนาดกว้าง 20.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โครงหลังคาเหล็กมุงด้วยวัสดุกระเบื้องลอนคู่ และถมวัสดุลูกรังยกระดับอาคาร รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีกำหนด พร้อมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 3,299,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1502852496.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1502852496.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายภานุวัฒน์ สุขภูตานันท์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง  
  2. นายสัญญา อินทสันต์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  3. นายปริญญา เล็กจุฬา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601