อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 445 คน
เมื่อวาน 352 คน
เดือนนี้ 3,805 คน
ปีนี้ 61,554 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณข้างศูนย์เด็กเล็กถึงหลังวัดดอนทราย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) จำนวน 2 ช่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,170,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,077.00 ตารางเมตร ช่วงที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,967.00 ตร.ม.(หักพื้นที่บ่อพัก) ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 185.00 เมตร รวมพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เป็นเงิน 3,158,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณข้างศูนย์เด็กเล็กถึงหลังวัดดอนทราย หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (เทศบาลตำบลดอนทราย) จำนวน 2 ช่วง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1503041489.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1503041489.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายประมวล กลิ่นชะนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  2. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601