อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 507 คน
เมื่อวาน 634 คน
เดือนนี้ 1,141 คน
ปีนี้ 129,942 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ.1 - 0004 สายบ้านสวนผึ้ง - บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,044,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,730.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 10,380.00 ตารางเมตร (ไม่มีไหล่ทาง) ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 845.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,070.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตข้างละ 1.00 เมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2562 เป็นเงิน 7,709,658.70 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจฯ รบ.ถ.1 - 0004 สายบ้านสวนผึ้ง - บ้านห้วยม่วง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1550481395.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธวัชชัย แม่นปืน ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส  
  2. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  3. นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601