อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 138 คน
เมื่อวาน 202 คน
เดือนนี้ 1,560 คน
ปีนี้ 56,926 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,989,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป เทลานคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,380.00 ตารางเมตร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ม.ค.2557 เป็นเงิน 1,989,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง ราคากลางงานคอนกรีต
 

ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1.procurement-pdf01_79_1393412626.pdf ดาวน์โหลด
2.procurement-pdf02_79_1393412626.pdf ดาวน์โหลด

 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง 7  
  2. นายถนอมชัย ลิขิตไพบูลย์กิจ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601