ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  เป็นเงิน 0.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1
  4.2
  4.3
 
  เอกสารแนบ

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  5.1 ตำแหน่ง  
  5.2 ตำแหน่ง  
  5.3 ตำแหน่ง