ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาสูงไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) จำนวน 35 ชุด
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,925,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 สิงหาคม 2559
  เป็นเงิน 1,647,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 55,000.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ราคาของกระทรวงพาณิชย์
  4.2 ราคาตามท้องตลาด
  4.3
 
  เอกสารแนบ

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  5.1 นายธรณิศ นกะพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
  5.2 นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  5.3 จ.ส.อ.จักรินทร์ ทีตี้ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน