ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 463,133.46 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 30/11/2560
  เป็นเงิน 463,133.46 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ตามประกาศสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
  4.2
  4.3
 
  เอกสารแนบ
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement2-pdf01_70_1512034314.pdf

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  5.1 สิบเอกอรรถพล โตภู่ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  
  5.2 ตำแหน่ง  
  5.3 ตำแหน่ง