ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 108,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 02032561
  เป็นเงิน 108,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560
  4.2 มาตรฐานครุภัณฑ์ 2561
  4.3
 
  เอกสารแนบ
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement2-pdf01_79_1520309269.pdf
2 http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement2-pdf02_79_1520309269.pdf

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  5.1 นางลูกอินทร์ ใจจิตต์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพย์สิน  
  5.2 นางสุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
  5.3 ตำแหน่ง