ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเสาสูงไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) จำนวน 35 ชุด
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,925,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 10 สิงหาคม 2559
  เป็นเงิน 1,647,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 55,000.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ราคาของกระทรวงพาณิชย์
  4.2 ราคาตามท้องตลาด
  4.3
 
  เอกสารแนบ
1. http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement2-pdf01_79_1472013941.pdf
2 http://www.ratchaburipao.go.th/procurement-news/procure_img/procurement2-pdf02_79_1472013941.pdf

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  5.1 นายธรณิศ นกะพันธุ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง  
  5.2 นายอาคม หม่องคำธิ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  5.3 จ.ส.อ.จักรินทร์ ทีตี้ ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน