อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,868 คน
ปีนี้ 29,060 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปี พ.ศ. 2560 (จัดซื้อชุดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 มิถุนายน 2560
  เป็นเงิน 100,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 5.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี
  4.2 นางกัลยาณี สุวรรณปากแพรก
  4.3 http://www.ranpapao.com/store/
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_83_1497579220.pdf ดาวน์โหลด
2. procurement2-pdf02_83_1497579220.pdf ดาวน์โหลด
3. procurement2-pdf03_83_1497579220.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นางทศมนพร พุทธจันทรา ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  
  2. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต ตำแหน่ง พัฒนาการจังหวัดราชบุรี  
  3. นางสุจินดา พันธ์สาคร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601