อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,868 คน
ปีนี้ 29,060 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศฯ เพื่อใช้ในโครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี พ.ศ.2560
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 15 มิถุนายน 2560
  เป็นเงิน 116,400.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 นางวราพร ยอดแก้ว
  4.2 นายชาญชัย อุดมโภคา
  4.3 นางสมปอง พงษ์สะหา
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_83_1497604735.pdf ดาวน์โหลด
2. procurement2-pdf02_83_1497604735.pdf ดาวน์โหลด
3. procurement2-pdf03_83_1497604735.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายเฉลิม พิริยะไวทย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  2. นางสาวประภาพรรณ กลิ่นสมหวัง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายกิจการสภาฯ  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601