อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 36 คน
เมื่อวาน 194 คน
เดือนนี้ 3,868 คน
ปีนี้ 29,060 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดตู้ตั้งพื้นพร้อมติดตั้งของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 345,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 13 กรกฎาคม 2560
  เป็นเงิน 345,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 มาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี 2560
  4.2 บริษัท ธงชัย ไอที พลัส จำกัด
  4.3 ร้านบ้านคหบดี
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_75_1502181818.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธนพนธ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  2. นางสาวณัฐนันท์ แก้วกิตติวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601