อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 29 คน
เมื่อวาน 312 คน
เดือนนี้ 3,037 คน
ปีนี้ 60,786 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 17 กรกฎาคม 2560
  เป็นเงิน 498.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 วัสดุลูกรัง บริษัทโชคสมพงษ์ จำกัด
  4.2 วัสดุหินคลุก บริษัทปฐมศิลา จำกัด
  4.3 ท่อระบายน้ำ ขนาด O 1.00 x 1.00 เมตร จังหวัดราชบุรี
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  2. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601