อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 10 คน
เมื่อวาน 140 คน
เดือนนี้ 2,153 คน
ปีนี้ 2,153 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาบริการย้ายอุปกรณ์ และตัดต่อสายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดองคืการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 158,809.40 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 กันยายน 2560
  เป็นเงิน 158,809.40 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  4.2
  4.3
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_83_1506505321.pdf ดาวน์โหลด
2. procurement2-pdf02_83_1506505322.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นางรศริน ไตรศุภโชค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  
  2. นายสุพจจน์ พุกสุริยวงศ์ ตำแหน่ง โทรศัพท์จังหวัดราชบุรี  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601