อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 222 คน
เมื่อวาน 232 คน
เดือนนี้ 2,715 คน
ปีนี้ 68,672 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ในภาคเรียนที่ 2/2560
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 147,302.12 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 18 ตุลาคม 2560
  เป็นเงิน 147,302.12 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม
  4.2
  4.3
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_75_1508904568.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นางจันทร์เพ็ญ อุ่นนา ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ  
  2. นายธนพนธ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601