อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 26 คน
เมื่อวาน 105 คน
เดือนนี้ 4,544 คน
ปีนี้ 39,093 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 423,800.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 31 ตุลาคม 2560
  เป็นเงิน 423,800.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 3301 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560
  4.2 นางบุษกร รสชุ่ม
  4.3
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_75_1509526252.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นางสาวอรสา ศรีอริยะกุล ตำแหน่ง ครู คศ.1  
  2. นางนงลักษณ์ ชิ้นปิ่นเกลียว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601