อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 46 คน
เมื่อวาน 318 คน
เดือนนี้ 709 คน
ปีนี้ 31,097 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทลเลอร์ 12 ล้อ
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,950,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 08012561
  เป็นเงิน 3,950,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 สืบราคาตามท้องตลาด
  4.2 ร้านส้มฤทธิ์การช่าง
  4.3 ร้านไฮเทคยนต์
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_79_1516761725.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายเกรียงศักดิ์ จำปาขีด ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  
  2. นายวัชรดุล สุวัชรธนภูมิ ตำแหน่ง กรรมการ  
  3. นายสุวิช วัฒนารมย์ ตำแหน่ง กรรมการ  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601