อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 469 คน
เมื่อวาน 475 คน
เดือนนี้ 13,856 คน
ปีนี้ 93,920 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน อบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) จำนวน 4 รายการ
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 118,200.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 ก.พ.2561
  เป็นเงิน 118,200.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี พ.ศ.2560
  4.2
  4.3
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_75_1520404990.pdf ดาวน์โหลด
2. procurement2-pdf02_75_1520404990.pdf ดาวน์โหลด
3. procurement2-pdf03_75_1520405190.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายธนพนธ์ แสงสว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
  2. นางสาวณัฐนันท์ แก้วกิตติวัฒน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601