อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 181 คน
เมื่อวาน 315 คน
เดือนนี้ 1,510 คน
ปีนี้ 31,898 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาเช่ารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ที่มีที่นั่งไม่ต่ำกว่า 44 ที่นั่ง ตามโครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงฯ
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 108,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 108000
  เป็นเงิน 108,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 13,500.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 นายสุวิทย์ โพธิ์ศิริ
  4.2 ตามบันทึกกองแผนและงบประมาณ ที่ รบ ๕๑๐๐๓/๐๒๘๗ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐
  4.3
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_61_1525249792.pdf ดาวน์โหลด
2. procurement2-pdf02_61_1525249792.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นางสาวจิตติมา พักเพียง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ  
  2. นางสุดารัตน์ วงศ์เปี่ยม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน  
  3. นางสาวลำดวน ใจบาน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและการพัฒนา  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601