อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 111 คน
เมื่อวาน 95 คน
เดือนนี้ 779 คน
ปีนี้ 56,145 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 2 โครง
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,400,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 31 สิงหาคม 2558
  เป็นเงิน 1,400,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ข้อมูลสืบราคาในท้องถิ่น จากใบเสนอราคาที่แหล่งของผู้ผลิตในเขตจังหวัดราชบุรี ในเดือนนั้นๆ
  4.2 ข้อมูลจาก บมจ.เอสโซ่ ที่เสนอกรมทางหลวงชนบท
  4.3 ข้อมูลจากสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง จาก http://assess.doh.go.th/doh_hwstd/?cat=4
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_70_1441349706.pdf ดาวน์โหลด
2. procurement2-pdf02_70_1441349706.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
  2. นายประมวล กลิ่นชะนะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601