อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 30 คน
เมื่อวาน 111 คน
เดือนนี้ 809 คน
ปีนี้ 56,175 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสามวิชาหลัก ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์สู่มาตรฐานสากล
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,194,950.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 23 พ.ย.58
  เป็นเงิน 1,194,950.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
  4.2 ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ 2558 ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4.3 ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2558
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_75_1453173431.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นางสาวณัฐนันท์ แก้วกิตติวัฒน์ ตำแหน่ง นักบร้หารงานศึกษา  
  2. ตำแหน่ง  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601