อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 501 คน
เมื่อวาน 463 คน
เดือนนี้ 4,925 คน
ปีนี้ 69,039 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างเหมาจัดนิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี” โดยจัดนิทรรศการที่แสดงถึงความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านปรกเจริญ ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำหนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 260,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 มิถุนายน 2559
  เป็นเงิน 260,000.00 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ชุมชนบ้านปรกเจริญ
  4.2 ราคาตามท้องตลาด
  4.3
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_83_1468486852.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นางสุจินดา พันธ์สาคร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
  2. นางรศริน ไตรศุภโชค ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
  3. นายสุเทพ สุริยพันธพงษ์ ตำแหน่ง กำนันตำบลตาหลวง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601