อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 498 คน
เมื่อวาน 463 คน
เดือนนี้ 4,922 คน
ปีนี้ 69,036 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน 1,495 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย
  /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 488,000.00 บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 พฤศจิกายน 2559
  เป็นเงิน 489,313.50 บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 0.00 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  4.1 ข้อมูลสืบราคาในท้องถิ่น จากใบเสนอราคาที่แหล่งของผู้ผลิตในเขตจังหวัดราชบุรี ในเดือนนั้นๆ
  4.2 ข้อมูลจากสำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง จาก http://assess.doh.go.th/doh_hwstd/?cat=4
  4.3 ข้อมูล จากมาตรฐานประเมินผลกระทรวงพานิชย์กรุงเทพฯ
 

เอกสารแนบ
ชื่อไฟล์ ดาวน์โหลด
1. procurement2-pdf01_70_1480651577.pdf ดาวน์โหลด

 
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
  1. นายพีรเดช ลำพูน ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ  
  2. นายพงษ์ศักดิ์ ตรรก์ชูวงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง  
  3. ตำแหน่ง  
           
   
           

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601