HOME >> ประวัติโรงเรียน

:: ประวัติโรงเรียนอบจ.รบ.1 (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) ::


     โรงเรียนวัดห้วยปลาดุก (อนันนตกูลอุปถัมภ์) เดิมมีชื่อว่า " โรงเรียนวัดเขาน้อย" ตั้งอยู่วัดห้วยปลาดุก หมู่ที่ 7 ตำบลหินกอง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี เปิดทำการสอนเมือวันที่ 10 กรกฎาคม 2479 โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดห้วยปลาดุก เป็นอาคารเรียน มีครู จำนวน        2 คน โดยมีนายพัฒน์ เภาศิริ เป็นครูใหญ่

 
โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3239-1699