โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3239-1699