HOME >> อาจารย์/บุคลากร

:: อาจารย์/บุคลากร ::นางนงลักษณ์ ชิ้นปิ่นเกลียว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
ชำนาญการพิเศษ
นางสาววรารัตน์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
เอกภาษาอังกฤษนางสาวสุมนฑา อุระชื่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีนายทวีศักดิ์ จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง
นักการภารโรงนางศรัณยา ศรีโสภา
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษนางสาวศิริเพ็ญ มั่นคง
ตำแหน่ง ครูคศ.1
เอกวิทยาศาสตร์นางศรัณยา ศรีโสภา
ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ
เอกประถมศึกษานางศิริวรุณ ภูมิงวงศ์วิวัฒน์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
เอกประถมศึกษานางกาญจนา เพิ่มพูล
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
เอกวิทยาศาสตร์นางสาวคนึงนิจ ภูทองเงิน
ตำแหน่ง ครูคศ.1
เอกภาษาไทยนางนิดารัตน์ พุฒหอมรื่น
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
เอกปฐมวัยนางสาวภานุมาส เพ็ชรน้อย
ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยง
เอกปฐมวัย


 
โรงเรียนอบจ.รบ.๑ (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์)
หมู่ที่ 7 หินกอง เมืองราชบุรี ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3239-1699