อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 497 คน
เมื่อวาน 549 คน
เดือนนี้ 13,135 คน
ปีนี้ 29,601 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
ประวัติความเป็นมา


วิสัยทัศน์
“  เมืองน่าอยู่  เกษตรสู่สากล  คนและชุมชนเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี
          

การศึกษาสาธารณสุขเด่น  การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”    


พันธกิจ
1. จัดให้มีการสร้างและบำรุงรักษาทางบกทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
2. จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและการเกษตร
3. จัดทำผังเมืองรวม
4. จัดการและดูแลสถานีขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ  การขนส่งมวลชนและการวิศวกรรมจราจร การจัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และจัดให้มีการสาธารณูปการ
5. จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าสาธารณะในถนนซึ่งเชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัด  หรือจังหวัดกับอำเภอ
6. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
7. การดำเนินการโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  การปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาระบบการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด
9. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรครบวงจรและการผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ
10. จัดให้มีการผลิตสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
11. จัดการศึกษา
12. จัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
13. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ตลอดจนบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
14. ส่งเสริมการกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ และการจัดให้มี และบำรุงสถานที่สำหรับกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์  ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
15. การป้องกันโรค  การบำบัดโรค  และการจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
16. จัดการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐานและจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
17. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  สตรี  คนชราและผู้ด้อยโอกาส
18. จัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
19. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกู
ลรวม  การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม  ตลอดจนจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ
20. ทำนุบำรุงศาสนา  บำรุงรักษาและอนุรักษ์ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงาม
21. คุ้มครอง  ดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้  ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ
22. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
23. ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
24. จัดให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
25. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
26. จัดเตรียมโครงการเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น
27. ให้บริการด้านเทคนิค  วิชาการ  เครื่องมือ  เครื่องจักรกลและบุคลากรแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28. จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
29. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
30. ประสาน สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือส่วนราชการ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
31. การให้บริการแก่เอกชน  ส่วนราชการ  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
32. จัดทำกิจการอื่นใดตามที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  หรือจัดทำกิจการใด ๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกัน ดำเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำหรือกิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารการบ้านเมืองที่ดีและคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601