อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวันชัย ธีระสัตยกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::


:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 12 คน
เมื่อวาน 139 คน
เดือนนี้ 4,669 คน
ปีนี้ 39,218 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


ทำเนียบนายกและประธานสภา อบจ.ราชบุรี

ทำเนียบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
1 นางกอบกุล นพอมรบดี ตั้งแต่วันที่  17 พฤศจิกายน 2540 ถึงวันที่  19 พฤศจิกายน 2541
2 นางกอบกุล นพอมรบดี ตั้งแต่วันที่  24 พฤศจิกายน 2541 ถึงวันที่  23 ธันวาคม 2542
3 นางกอบกุล นพอมรดี ตั้งแต่วันที่  15 กุมภาพันธ์ 2543 ถึงวันที่  17 พฤศจิกายน 2543
4 นายสมศักดิ์ รัตนมุง ตั้งแต่วันที่  18 พฤศจิกายน 2543 ถึงวันที่    4 มกราคม 2545
5 นายสายัณห์ จังพานิช ตั้งแต่วันที่    5 มกราคม 2545 ถึงวันที่    9 มกราคม 2546
6 นายวันชัย ธีระสัตยกุล ตั้งแต่วันที่  10 มกราคม 2546 ถึงวันที่    4 กุมภาพันธ์ 2547
7 นายสมศักดิ์ รัตนมุง ตั้งแต่วันที่  15 มีนาคม 2547 ถึงวันที่  13 มีนาคม 2551
8 นายวันชัย ธีระสัตยกุล ตั้งแต่วันที่  18 พฤษภาคม 2551 ถึงวันที่  30 พฤษภาคม 2554
9 นายวันชัย ธีระสัตยกุล ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 ถึงปัจจุบัน

ทำเนียบประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
    1.  นายสวัสดิ์                   จังพานิช           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   16  ธันวาคม  2540  -  19  พฤศจิกายน  2541
  2.  นายสวัสดิ์                   จังพานิช           ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   20  พฤศจิกายน  2541  -  15  พฤศจิกายน  2542
  3.  นายบุญลือ                  ประเสริฐโสภา    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   29  พฤศจิกายน  2542  -  23  ธันวาคม  2542
  4.  นายบุญลือ                  ประเสริฐโสภา    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   14  กุมภาพันธ์  2543  -  14  พฤศจิกายน  2543
  5.  นายพงษ์ศักดิ์               กิจประเสริฐ       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   17  พฤศจิกายน  2543  -  3  มกราคม  2545
  6.  นายสมศักดิ์                 รัตนมุง             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่     4  มกราคม  2545  -  4  กุมภาพันธ์  2547
  7.  นายพงษ์ศักดิ์               กิจประเสริฐ       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   28  กรกฎาคม  2547  - 27  กรกฎาคม  2548
  8.  นายวัชระ                    สาลีติ๊ด            ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   27  กรกฎาคม  2548   - 17  กรกฎาคม  2549
  9.  นายอำพร                   เพ็ญธำรงรัตน์      ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   18  กรกฎาคม  2549  - 15  กรกฎาคม  2550
10.  นายวสันต์                   เที่ยงตรง          ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   17  กรกฎาคม  2550  - 13  มีนาคม  2551
11.  นายคณิศร                  หลวนเกียว        ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   24  มิถุนายน  2551  -  23  มิถุนายน  2552
12.  นางปิยะวรรณ              นันทชัยพร         ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   23  มิถุนายน  2552  -  23  มิถุนายน 2553
13.  นายทองดี                  สุขเกิด             ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   23  มิถุนายน  2553  -  23  มิถุนายน  2554  
14.  นางสาวอ้อยทิพย์         เลิศชุติมากุล       ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่   11  สิงหาคม  2554  -  17  พฤษภาคม  2555
15.  นายสุธีร์                    เล้าศศิวัฒนพงศ์    ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่    6  กันยายน  2555 – 4 ตุลาคม 2556

   


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601