อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

(ว่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 488 คน
เมื่อวาน 494 คน
เดือนนี้ 9,269 คน
ปีนี้ 9,269 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


คำแถลงนโยบายของนายก อบจ.ราชบุรี

คำแถลงนโยบายของนายก


คำแถลงนโยบายของ 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
แถลงต่อ  สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
วันที่ 9 สิงหาคม 2554

-------------------------------


ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีทุกท่าน 

      ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 35/4 กำหนดให้ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยไม่มีการลงมติ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้จัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกคนที่มาประชุมด้วย ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 ให้กระผมนายวันชัย ธีระสัตยกุล เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป นั้น 

      กระผมในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ไว้วางใจกระผมเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีอีกครั้ง จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงานต่อสภาอันทรงเกียรตินี้ โดยมีหลักการเพื่อสานงานต่อ ก่องานใหม่ โดยจะยึดมั่นการปกครอง

      ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บริหารงานตามกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยใช้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารที่มีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

      เพื่อให้การบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดราชบุรี ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาและสาธารณสุข ส่งเสริม การท่องเที่ยว ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ถนนและแหล่งน้ำอย่างทั่วถึง โดยได้กำหนดนโยบายไว้ 6 ด้าน ดังนี้

1. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้
      1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส และการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
      2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ
      3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
      4. การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
      5. สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
      6. เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่นและเข้มแข็ง
      7. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
      8. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ดังนี้
      1. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
      2. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ
      3. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น
      4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ
      5. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
      6. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าจังหวัดราชบุรี รวมทั้งศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของจังหวัด

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การคมนาคมและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ เพื่อให้สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ดังนี้
      1. ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่
      2. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง 
      3. สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ 
      4. สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกลและบุคลากรในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ
      5. ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการจัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการจัดทำผังเมือง รวมเพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและชุมชนให้มีระเบียบเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
      6. สนับสนุนการรองรับภารกิจถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

4. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายในการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความรู้และการให้บริการสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ ดังนี้
      1.    ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี
      2.    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
      3.    ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ
      4.    สนับสนุนและส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคต่าง ๆ
      5. ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
      6. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ
      7.    เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

5.  นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจนการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้และที่ดิน ดังนี้
      1.    ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนใน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
      2.    ส่งเสริมการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
      3.    ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูลรวม โดยการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด และอำเภอ
      4.    ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชน
      5.    ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 
      6.    ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทน และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร
      7. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน

6. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
      องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีนโยบายในการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมการในพัฒนาท้องถิ่น เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ การเสริมสร้างความสมานฉันท์ ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ดังนี้ 
      1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด
      2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และการป้องกันการทุจริต
      3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ
      4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจน ประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง
      5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
      6. เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับข้าราชการ เพื่อให้มีความตระหนักในความเป็นข้าราชการที่ดี
      7. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง และการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
      8.    การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์ 
      9.    การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 
      การกำหนดนโยบายการพัฒนาตามที่กระผมได้กล่าวมานี้ จะต้องได้รับการพัฒนาและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระผมขอให้คำมั่นต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ว่า จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมานะ อุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต เพื่อให้ประชาชน ชาวจังหวัดราชบุรีได้รับประโยชน์สูงสุดและสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น ๆ

 

ขอขอบคุณครับ


คำแถลงนโยบาย

 

ของ 
นายวันชัย    ธีระสัตยกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

 

แถลงต่อ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601