อบจ.ราชบุรี

คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ่ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดีนายก อบจ.ราชบุรี

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี


:: หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ::

:: จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ::


วันนี้ 490 คน
เมื่อวาน 549 คน
เดือนนี้ 13,128 คน
ปีนี้ 29,594 คน
ออนไลน์ 1 คน

รายงานจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์


ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา อบจ.ราชบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
                  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
                             แนวทางการพัฒนา  
                                                -  พัฒนาระบบการคมนาคม  การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ
                                                -  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคและเกษตร  ตลอดจนการป้องกันน้ำท่วม
                                                -  พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นเมืองน่าอยู่
 
                  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
                             แนวทางการพัฒนา  
                                                  -  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม
                                                  -  ส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
                                                  -  ส่งเสริมการสาธารณสุข  สวัสดิการสังคมและนันทนาการ
                                                  -  ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
                                                  -  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน
 
                  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                              แนวทางการพัฒนา  
                                                -  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                                                -  ส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน
                                                -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                                                -  การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
                  
4.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
                              แนวทางการพัฒนา  
                                                -  การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                                -  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน
                                                -  พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง การแข่งขัน และการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
                                                -  ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการพาณิชย์
                                                -  สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร
                                                -  การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
                  
5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                              แนวทางการพัฒนา  
                                                -  พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย
                                                -  การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                                -  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  
 
                  
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่
                             แนวทางการพัฒนา 
                                                -  การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
                                                -  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 


ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
โทรศัพท์. 0 3233 8601