#

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

บริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

ภาพกิจกรรม

24/5/2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ค

กองสาธารณสุขได้จัด "ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ครั้งที่ 2/2566" เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายตามแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 58 แห่ง ในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B โดย????นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ ????นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย????หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินบำรุง ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

19/5/2566

กิจกรรมประกวดคลองสวยไร้วัชพืช

ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลองลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานที่จริง ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2566 เพื่อตัดสินการประกวดคลองตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กิจกรรมประกวดคลองสวยไร้วัชพืช) ดังนี้1. คลองลัดพลี ทต.ดำเนินสะดวก 2. คลองประชาเจริญ ทต.ศรีดอนไผ่3. คลองหนองบางงู ทต.เจ็ดเสมียน4. คลองแควอ้อม อบต.เกาะศาลพระ

16/5/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาบูรณาการโครงการพัฒนาและจัดลำดับความสำคัญในระดับจังหวัดเพื่อนำเสนอบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จึงจัดการประชุมขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 โดย นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผศ.พิเศษ ดร.จิตติมา พักเพียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีประธานและผู้แทนคณะกรรมการประสานแผนท้องถิ่นระดับอำเภอต่าง ๆผู้อำนวยการกองและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

15/5/2566

โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาภาวะผู้นำให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีทัศนคติที่ดี และเข้าใจหลักการในเรื่องภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำ การเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มศักยภาพความเป็นผู้นำในองค์กร ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร B โดยนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผศ.พิเศษ ดร.จิตติมา พักเพียง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายกิตติเมศร์ วโรภาสเรืองฤทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการและรับฟังการอบรมในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล อาจารย์ประจำภาคจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ ภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง

31/3/2566

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนจั

การดำเนินการตามตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

31/3/2566

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค๋การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2565

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารงานบุคคล

ท่องเที่ยวราชบุรี

#
05/7/2565

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

“พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน” เป็นสถานที่เก็บรักษา “หนังใหญ่ วัดขนอน” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอนุรักษ์ตัวหนัง ...

#
05/7/2565

ตลาดโอ๊ะป่อย

“ตลาดโอ๊ะป่อย” ตลาดเช้าริมธาร ท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้าน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โ ...

#
05/7/2565

วัดพระคริสตหฤทัย

“วัดพระคริสตหฤทัย” หรืออีกชื่อเรียกคือ วัดเพลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สร้างขึ้ ...

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

คนราชบุรีที่เราดูแล

10

อำเภอ

111

อปท.

5,196

พื้นที่ ตร.กม.

869,238

ประชากร
2023-06-01