#

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

บริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

ภาพกิจกรรม

18/9/2566

ประชุมการบูรณาการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี

กองสาธารณสุข จัดประชุมการบูรณาการทรัพยากรน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมข้อมูลบูรณาการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

08/9/2566

ธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัช

กองสาธารณสุข จัดทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย ระหว่าง องการบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา สำนักงานชลประทานที่ 13 กรมชลประทานและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 12 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือดังกล่าวและประชุมหารือแนวทางแผนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองบางสองร้อย เพื่อกำหนดทิศทาง การดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ ที่คลองบางสองร้อยไหลผ่าน ในวันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

23/8/2566

ประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุร

กองสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารงานบุคคล

ท่องเที่ยวราชบุรี

#
05/7/2565

สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง

“สวนสัตว์เปิดเขาประทับช้าง” ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรยากาศแตกต่างจากสวนสัตว์ที่อื่ ...

#
05/7/2565

ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

“ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก” คำว่า เหล่าตั๊กลัก แปลว่า ตลาดเก่า มีน้อยคนที่จะทราบว่ ...

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

คนราชบุรีที่เราดูแล

10

อำเภอ

111

อปท.

5,196

พื้นที่ ตร.กม.

869,238

ประชากร