#

วิสัยทัศน์

“เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”

นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

บริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

ภาพกิจกรรม

12/1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราช

วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดราชบุรี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูคนพิการและองค์กร ภายในงานมีการจัดนิทรรศการขององค์กรคนพิการ การสาธิตการประกอบอาชีพของคนพิการ การจับฉลากของรางวัลและการมอบของที่ระลึก เพื่อส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงบริการด้านต่างๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม โดยนางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประธานคณะทำงาน พร้อมด้วยนางสมพิศ หลวงแจ่ม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี เขต 1ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายณัฐปภัสร์ เกสร์ชัยมงคล ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพิสิษฐ์ นิติกาญจนา ที่ปรึกษาพิเศษนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารราชการและการส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีพลตำรวจตรี ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมายและการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ผู้นำองค์กรด้านคนพิการ เข้าร่วมงานในครั้งนี้

10/1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังห

วันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร B องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2566 โดยนายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ดร.กาณชาญ รังสีวรรธนะ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายชิตสกนธ์ รังษีเสริมสุข เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมประชุม โดยมี นางทิพาพรรณ หอศิวาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรีนายธนศักดิ์ มาคะสิริ นายกเทศมนตรีตำบลวัดเพลงหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมในครั้งนี้

08/1/2566

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเ

วันที่ 8 มกราคม 2566 เวลา 07.00 น. ณ วัดอมรินทราราม (วัดตาล) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติฯ โดยนายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายดุสิต จิรภัทรากร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย นางสาวลักษิกา เนตรสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี เขต 2 ร่วมพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวสารงานบุคคล

ท่องเที่ยวราชบุรี

#
05/7/2565

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน

“พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน” เป็นสถานที่เก็บรักษา “หนังใหญ่ วัดขนอน” ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจะอนุรักษ์ตัวหนัง ...

#
05/7/2565

ตลาดโอ๊ะป่อย

“ตลาดโอ๊ะป่อย” ตลาดเช้าริมธาร ท่ามกลางวิถีชีวิตพื้นบ้าน เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของผู้ประกอบการ ชุมชน วัด โ ...

#
05/7/2565

วัดพระคริสตหฤทัย

“วัดพระคริสตหฤทัย” หรืออีกชื่อเรียกคือ วัดเพลง ตั้งอยู่ที่ ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี สร้างขึ้ ...

ระบบสารสนเทศบริการประชาชน

ราชบุรีเมืองและอำเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาลผู้ว่าราชการเมืองและนายอำเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ

คนราชบุรีที่เราดูแล

10

อำเภอ

111

อปท.

5,196

พื้นที่ ตร.กม.

869,238

ประชากร