วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเป็นสุข สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น คุณภาพชีวิตดี การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
พันธกิจ
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสีย
5. การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
6. ส่งเสริมอาชีพและการดำเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง
7. สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
9. ส่งเสริมพัฒนาระบบการศึกษาและการกีฬา 
10. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
11. ส่งเสริมภาคเกษตรอุตสาหกรรม
12. ส่งเสริมการสาธารณสุข
13. ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น
14. ส่งเสริมการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
15. การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
16. การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
17. ส่งเสริมภาคเกษตรที่ปลอดภัย