แผนป้องกันการทุจริตของ อบจ.ราชบุรี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนิการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570)