แผนป้องกันการทุจริตของ อบจ.ราชบุรี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และรายงานผลการดำเนินงาน (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)

ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2566 - 2570)