งานบริหารความเสี่ยง

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
17/1/2566
แผนบริหารความเสี่ยงปี 2566
17/1/2566
รายงานผลความเสี่ยงปี 2565
17/1/2566