งานบริหารความเสี่ยง

ประกาศรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน
25/6/2567
ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
10/4/2567
ประกาศ นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
03/1/2567
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
03/1/2567
คู่มือการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
03/1/2567
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง
17/1/2566
แผนบริหารความเสี่ยงปี 2566
17/1/2566
รายงานผลความเสี่ยงปี 2565
17/1/2566