ระเบียบกฎหมาย

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ
20/9/2566
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
27/4/2566
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
27/4/2566
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
27/4/2566
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินโครงการ ในระบบ e-Plan ในการเชื่อมโยงกับระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)
27/3/2566
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
28/2/2566
คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน
26/2/2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
16/12/2565