ระเบียบกฎหมาย

ระเบียบ หนังสือกระทรวงมหาดไทย สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2567
16/2/2567
คู่มือระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) LHR
02/2/2567
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19/1/2567
คู่มือ การอนุมัติ อนุญาต ขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ
19/1/2567
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลรายงานการดำเนินโครงการในระบบ e plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
19/12/2566
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐ
20/9/2566
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
27/4/2566
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
27/4/2566
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
27/4/2566
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกข้อมูลการรายงานการดำเนินโครงการ ในระบบ e-Plan ในการเชื่อมโยงกับระบบ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุง)
27/3/2566
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ข้อมูล ณ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
28/2/2566
คู่มือสมรรถนะประจำตำแหน่งงาน
26/2/2566
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เรื่อง ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
16/12/2565