การติดตามและประเมินผล

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ( มกราคม - มีนาคม 2566 )
26/4/2566
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
16/1/2566
เรื่อง ประกาศรายงานสรุปการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/12/2565
รายงานสรุปการประเมินแผนพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
29/12/2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
09/12/2565
ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีและเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1-3) พ.ศ. 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี
31/10/2565