พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
29/3/2566
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 2) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
29/3/2566
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 3) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
29/3/2566
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
29/3/2566
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 5) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
29/3/2566
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
29/3/2566